แบบสอบถามผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2562

(เฉพาะการฝึกอบรมภายใต้งบประมาณปกติ)